MARZO 2019

Info
Tipo: 
Ordinario
Fecha de Celebración: 
Lunes, 25 Marzo, 2019
Descripción

1.- Aditzera ematea 2019ko otsailaren 12ko 0197 Dekretua, 2019ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 1/19 espedientea onestekoa, kredituen transferentziagatik. Alkate-udalburuaren proposamena, Ogasun eta Ondare Arloko zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. (2019/8/S200)

1._ Dar cuenta del Decreto nº 0197, de fecha 12 de febrero de 2019, de aprobación de la modificación de créditos del presupuesto municipal para 2019, por transferencia de créditos, nº 1/19.Propuesta del Alcalde-presidente a través del/a concejal/a delegado/a adjunto/a del Area de Hacienda y Patrimonio para su resolución mediante acuerdo de Pleno, previo Dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos de Pleno. (2019/8/S200)

2.- Goienuri kalean dauden kale txikien (etxeen arteko sarbideen) titulartasuna ikertzeko espedientea. Alkate-udalburuaren proposamena, Ogasun eta Ondare Arloko zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. (2018/66/S566) 

2.- Expediente de Investigación de titularidad de los callejones (accesos entre viviendas) sitos en la calle Goienuri. Propuesta del Alcalde-presidente a través del/a Concejal/a Delegado/a Adjunto/a del Area de Hacienda y Patrimonio para su resolución mediante acuerdo de Pleno, previo Dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos de Pleno. (2018/66/S566)

3.- 2018-2019 urteetarako Diru-laguntzen Plan Estrategikoaren I eranskinaren aldaketak. Alkate-udalburuaren proposamena Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Euskara, Kultura, Kirol eta Jai Arloko Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. (Kul.18-27)

3.- Modificaciones del Anexo 1 del Plan Estratégico de Subvenciones para el período 2018-2019. Propuesta del Alcalde-presidente para su resolución mediante acuerdo de Pleno, previo Dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos de Pleno de las Áreas de Euskera, Cultura, Deportes y Festejos. (Kul.18-27)

4.- Txaro Sarasua Diaz atxiki gabeko zinegotziak aurkeztu duen mozioa: salmenta ibiltaria edo ez sedentarioa. Aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. (S-19/024-O)

4.- Moción de Txaro Sarasúa Diaz, concejala miembro no adscrito. La venta ambulante o no sedentaria. Previo Dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos de Pleno. (S-19/024-O)

5.- Txaro Sarasua Diaz atxiki gabeko zinegotziak aurkeztu duen mozioa: datuen babesa. Aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. (S-19/025-O)

5.- Moción de Txaro Sarasúa Diaz, concejala miembro no adscrito. La protección de datos. Previo Dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos de Pleno. (S-19/025-O)

 

Mociones
Enlaces a Vídeos
Resumen Post-Pleno
  1. EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN DE TITULARIDAD DE LOS CALLEJONES (ACCESOS ENTRE VIVIENDAS) SITOS EN LA CALLE GOIENURI
  2. MODIFICACIÓN ANEXO I PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES PARA EL PERIODO 2018-19
  3. MOCIÓN CONCEJAL NO ADSCRITA: LA VENTA AMBULANTE NO SEDENTARIA
  4. MOCIÓN CONCEJAL NO ADSCRITA: LA PROTECCIÓN DE DATOS

EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN DE TITULARIDAD DE LOS CALLEJONES (ACCESOS ENTRE VIVIENDAS) SITOS EN LA CALLE GOIENURI

//NO ADSCRITA: A FAVOR //PP: A FAVOR //PSE: A FAVOR //OMNIA: A FAVOR //PNV: A FAVOR //BILDU: A FAVOR

SALE ADELANTE

MODIFICACIÓN ANEXO I PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES PARA EL PERIODO 2018-19

//NO ADSCRITA: ABSTENCIÓN //PP: ABSTENCIÓN //PSE: A FAVOR //OMNIA: ABSTENCIÓN //PNV: A FAVOR //BILDU: A FAVOR

SALE ADELANTE

MOCIÓN CONCEJAL NO ADSCRITA: LA VENTA AMBULANTE NO SEDENTARIA

//NO ADSCRITA: A FAVOR //PP: A FAVOR //PSE: A FAVOR //OMNIA: A FAVOR //PNV: A FAVOR //BILDU: EN CONTRA

SALE ADELANTE

MOCIÓN CONCEJAL NO ADSCRITA: LA PROTECCIÓN DE DATOS

//NO ADSCRITA: A FAVOR //PP: A FAVOR //PSE: ABSTENCIÓN //OMNIA: A FAVOR //PNV: A FAVOR //BILDU: EN CONTRA

SALE ADELANTE

RUEGOS Y PREGUNTAS